• Output from running the program - json prettified for easier reading.

  {
   "jti": "66b36657-519e-4599-8357-b1e8e33ea627",
   "exp": 1580384739,
   "nbf": 0,
   "iat": 1580384439,
   "iss": "https://auth.dev.corp.soda15.ch/auth/realms/soda15dev",
   "aud": "account",
   "sub": "9084540b-a7d0-478f-b615-ac25b570634d",
   "typ": "Bearer",
   "azp": "gatekeeper",
   "auth_time": 0,
   "session_state": "9689d563-1322-421d-970f-ebc4e4288ff9",
   "acr": "1",
   "realm_access": {
    "roles": [
     "offline_access",
     "uma_authorization"
    ]
   },
   "resource_access": {
    "account": {
     "roles": [
      "manage-account",
      "manage-account-links",
      "view-profile"
     ]
    }
   },
   "scope": "profile email",
   "email_verified": true,
   "name": "Test User",
   "preferred_username": "test",
   "given_name": "Test",
   "family_name": "User",
   "email": "test@test.com"
  }
  {
   "token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJWY2VkV1N4YzlFNEo0WEVMc3dSYXppbnZtSDhObFNUcmJRd3FnWlpWT2E4In0.eyJqdGkiOiI2NmIzNjY1Ny01MTllLTQ1OTktODM1Ny1iMWU4ZTMzZWE2MjciLCJleHAiOjE1ODAzODQ3MzksIm5iZiI6MCwiaWF0IjoxNTgwMzg0NDM5LCJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGguZGV2LmNvcnAuc29kYTE1LmNoL2F1dGgvcmVhbG1zL3NvZGExNWRldiIsImF1ZCI6ImFjY291bnQiLCJzdWIiOiI5MDg0NTQwYi1hN2QwLTQ3OGYtYjYxNS1hYzI1YjU3MDYzNGQiLCJ0eXAiOiJCZWFyZXIiLCJhenAiOiJnYXRla2VlcGVyIiwiYXV0aF90aW1lIjowLCJzZXNzaW9uX3N0YXRlIjoiOTY4OWQ1NjMtMTMyMi00MjFkLTk3MGYtZWJjNGU0Mjg4ZmY5IiwiYWNyIjoiMSIsInJlYWxtX2FjY2VzcyI6eyJyb2xlcyI6WyJvZmZsaW5lX2FjY2VzcyIsInVtYV9hdXRob3JpemF0aW9uIl19LCJyZXNvdXJjZV9hY2Nlc3MiOnsiYWNjb3VudCI6eyJyb2xlcyI6WyJtYW5hZ2UtYWNjb3VudCIsIm1hbmFnZS1hY2NvdW50LWxpbmtzIiwidmlldy1wcm9maWxlIl19fSwic2NvcGUiOiJwcm9maWxlIGVtYWlsIiwiZW1haWxfdmVyaWZpZWQiOnRydWUsIm5hbWUiOiJUZXN0IFVzZXIiLCJwcmVmZXJyZWRfdXNlcm5hbWUiOiJ0ZXN0IiwiZ2l2ZW5fbmFtZSI6IlRlc3QiLCJmYW1pbHlfbmFtZSI6IlVzZXIiLCJlbWFpbCI6InRlc3RAdGVzdC5jb20ifQ.ZV5EcgOiVB6iUsKFp2f6CLxbMh9MlCZamaJgqXJr9BtV71zZtkO56SqPPcqqYUs3JUsPd-nR2a6eiEICsJPmGa742y8kMsk7mgPdoW-__JM2oKoSrtzfQ4FemxwxiDS0m6dQX03aa-BGcPEPunxuOXdODNR6CotJ2wlWkcXMi4ZmPZo9_3sMiebzL0lULKfw4R0-w61KLGrxihdo4XFB_r_R1II_vC-yb8wO243OqtHpAOOybRVJe5iKxYNObBi9LwkFEU9xvNKYCwU6JPwHYtY07CC-VO9vfOkGduhE1w_cCtKOcBwt4vBET5mWiyVjfz_y5a3LDQymuERD03_BQg"
  }
  {
   "introspection_url": "https://auth.dev.corp.soda15.ch/auth/realms/soda15dev/protocol/openid-connect/token/introspect"
  }
  {
   "jti": "66b36657-519e-4599-8357-b1e8e33ea627",
   "exp": 1580384739,
   "nbf": 0,
   "iat": 1580384439,
   "iss": "https://auth.dev.corp.soda15.ch/auth/realms/soda15dev",
   "aud": "account",
   "sub": "9084540b-a7d0-478f-b615-ac25b570634d",
   "typ": "Bearer",
   "azp": "gatekeeper",
   "auth_time": 0,
   "session_state": "9689d563-1322-421d-970f-ebc4e4288ff9",
   "name": "Test User",
   "given_name": "Test",
   "family_name": "User",
   "preferred_username": "test",
   "email": "test@test.com",
   "email_verified": true,
   "acr": "1",
   "realm_access": {
    "roles": [
     "offline_access",
     "uma_authorization"
    ]
   },
   "resource_access": {
    "account": {
     "roles": [
      "manage-account",
      "manage-account-links",
      "view-profile"
     ]
    }
   },
   "scope": "profile email",
   "client_id": "gatekeeper",
   "username": "test",
   "active": true
  }
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment